Tota la matèria que ens envolta s'ha format mitjançant innombrables reaccions químiques, i tots els éssers vius i també l'home vivim i disposem de bens de consum gràcies a les reaccions químiques.

COM FER UN INFORME DE LABORATORI

IES Balàfia
Departament de Física i Química

 

Els informes de laboratori

Estructura de l’informe
Els teus informes de pràctiques de laboratori han d’incloure els següents apartats:

 • Títol de la pràctica
 • Nom i cognoms alumne/a, grup i data
 • Objectius de la pràctica: s’ha de tenir molt clara quina finalitat té l’experiència que es proposa, per això es proposen una sèrie d’objectius que en finalitzar la pràctica s’ha de veure si tenen o no resposta.
 • Introducció teòrica: explica breument els continguts teòrics en els quals es basa l’experiment (lleis, teories, principis, fórmules...)
 • Materials (aparells i productes): fes una relació dels diferents estris, aparells o instruments emprats per a realitzar la pràctica. Si s’ha realitzat un muntatge cal fer-ne un dibuix esquemàtic. Indica també les quantitats dels productes químics utilitzats i la seva perillositat (substàncies tòxiques, corrosives, explosives...)
 • Procediment experimental: consistex en anar explicant de manera detallada què es va fent. Les teves explicacions haurien de permetre reproduir l’experiment a qualsevol altra persona.
 • Observacions i recollida de dades experimentals: en aquest apartat han d’aparèixer totes les anotacions que has realitzat durant la realització de l’experiment (fets observats, valors de les mesures efectuades, taules de dades...) Aquestes anotacions han estat recollides a la llibreta o diari de laboratori durant l’experiment. Després d’uns dies no recordaràs què i com va passar.
 • Tractament de les dades i anàlisi dels resultats: aquest apartat ha d’incloure els càlculs que has efectuat amb les dades experimentals, els gràfics que has construït, l’estimació dels errors de mesura i l’explicació dels problemes que s’han pogut presentar durant l’experiment.
 • Conclusions: fes una llista amb les conclusions a les quals has arribat a partir de l’anàlisi dels resultats experimentals. Aquí és on pots plantejar-te preguntes com les següents: són vàlides les hipòtesis inicials? Si s’hagués de repetir l’experiment, com es podria millorar?
 • Bibliografia: referència a les fonts consultades (llibres, revistes, internet...) per obtenir la informació teòrica o el mètode experimental. Les maneres més habituals de citar són les següents:

   • Llibres: AUTOR, Títol llibre, editorial, lloc, any d’edició.
   • Enciclopèdies: NOM ENCICLOPÈDIA, nº volum, pp., editorial, lloc, any d’edició.
   • Diaris i revistes: AUTOR, “Títol article”, Nom del diari, data, pp.
   • Internet: AUTOR O INSTITUCIÓ. Títol article. < http://www. ......./.......>, [data consulta

Normes de presentació dels informes de laboratori i treballs

 • Fulls de paper reciclat mida DIN A-4 per les dues cares i numerats. Respecteu els marges.
 • Molt millor si està fet amb ordinador o mecanografiat. Mai a llapis.
 • Les gràfiques en paper mil·limetrat o quadriculat. Si es fa amb ordinador, cal inserir la gràfica des de l’excel.
 • Vigileu que no tingui faltes d’ortografia ( les faltes ortogràfiques resten puntuació al treball. Més de 10 faltes suposa haver de repetir-lo)

ALGUNES COSES PERSONALS...